Vy över Boden från luften sommartid.

Fördjupad översiktsplan, Boden och Sävast

Den fördjupade översiktsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten utöver strategisk plan. En fördjupad översiktsplan är kommunens långsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen för mark- och vattenanvändningen. De frågor som behandlas i en fördjupad översiktsplan är exempelvis vilka områden som ska bevaras, bebyggas och hur de ska bebyggas, vilka områden som behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka miljörisker det finns och hur detta ska beaktas.

Trafik- och parkeringsstrategin visar vilka långsiktiga mål och principer kommunen har för resor och transporter inom, till och från kommunen. Den stakar ut vägen för transporter som främjar ett hållbart, attraktivt och levande Boden.

Vad innebär planerna?

Planerna har flera funktioner. Planerna ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller bl a detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön är planen en plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och infrastrukturplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas. 

Skede i processen

Den fördjupade översiktsplanen samt trafik- och parkeringsstrategin antogs av kommunfullmäktige 15 juni 2020. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2020-07-08.

Ladda ner dokument
Antagande av Fördjupad översik...
Ladda ner dokument
Dialogsammanställning
Ladda ner dokument
Länsstyrelsen i Norrbottens lä...
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Utlåtande efter utställning
Ladda ner dokument
Fördjupad översiktsplan för Bo...
Ladda ner dokument
Trafik- och parkeringsstrategi
Senast uppdaterad: 2020-11-08