Parkering - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 25 2019.

Parkeringsnorm

Parkeringsnormen är kommunens regelverk och ska användas som stöd för att avgöra hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnationer på kvartersmark. Normen anger vilka krav som ska ställas på exploatören för att uppnå en rimlig tillgång på parkering för att se till att boendes, arbetandes och besökares efterfrågan på parkering kan tillgodoses för den egna fastigheten.

Vad innebär parkeringsnormen?

Normen behandlar parkering för bil och cykel och omfattar hela Bodens kommun men ska i första hand tillämpas i Bodens centrala delar med omnejd, där exploateringsgraden är hög och tillgänglig mark en begränsad resurs. Där finns behov av att hitta lösningar för att effektivisera markanvändningen, möjliggöra för ytterligare förtätning och kunna bygga fler och billigare bostäder.

Kommunfullmäktige har antagit parkeringsnormen 2023-05-22.

 

Ladda ner dokument
Parkeringsnorm för cykel och b...
Senast uppdaterad: 2024-03-06