Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige tillstyrkte i april 2021 inriktningen för fortsatt arbete med översiktsplanen.

I planeringsstrategin tar vi ställning till befintliga strategiska inriktningar i vårt paket för översiktsplanen, samt vad som behöver göras framgent för att stärka och utveckla Bodens kommun. Arbeten som ska genomföras är exempelvis framtagande av stadsmiljöprogram för Bodens centrum, grönstrukturprogram för kommunen samt revidering av dagvattenstrategin.

I arbetet med planeringsstrategin har vi även tagit fram en modell för att göra planeringsstrategin till ett centralt verktyg i vår ordinarie verksamhetsplanering.

Ladda ner dokument
Planeringsstrategi
Ladda ner dokument
Bilaga 1. Länsstyrelsen i Norr...
Ladda ner dokument
Bilaga 2. 656-20 Kf beslut 202...
Senast uppdaterad: 2024-01-15