Sommarstaden

Stadsmiljöprogram

Målet med Stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett vackert, upplevelserikt och funktionellt centrum. För att möta framtiden och för att skapa en trevlig och attraktiv stad för alla, behövs ständiga förbättringar av stadsmiljön. Målsättningen är också att Boden ska vara en attraktiv stad med naturliga möten mellan staden och människan, vattnet och grönskan. Utifrån denna målsättning har programmet om Bodens stadsmiljö formulerats.

Vad innebär stadsmiljöprogrammet?

Syftet med stadsmiljöprogrammet är att ge vägledning till hur centrum ska utvecklas samt öka medvetenheten om Bodens unika kvalitéer. Det ska i första hand fungera som ett underlag för kommunens arbete med bland annat utformning, detaljplaner, fastighetsregleringar, förhandsbesked och bygglovshantering. Materialet ska också kunna användas av övrig offentlig förvaltning, fastighetsägare, företagare och allmänhet.

Skede i processen

Samråd har pågått mellan 8 februari till och med 26 februari 2023. Under samrådet har ett första förslag till stadsmil­jöprogram presenterats. Synpunkterna som inkommit under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget revideras sedan utifrån inkomna synpunkter och ställs sedan ut. Under granskningen finns möjlighet att åter igen tycka till. Efter granskningen sammanställs och kom­menteras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Kommunfullmäktige antar slutligen Stadsmiljöprogrammet.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-10-24