Vindbruksplan

Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. De tematiska tilläggen och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Vindbruksplanens syfte är att ge riktlinjer för utbyggnad av vindkraft och peka ut utredningsområden med goda vindförhållanden.

Skede i processen

Vindbruksplanen, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025, antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2017 och har vunnit laga kraft.

Ladda ner dokument
Vindbruksplan
Ladda ner dokument
Vindbruksplan - Länsstyrelsens...
Ladda ner dokument
Vindbruksplan - Kommunfullmäkt...
Ladda ner dokument
Vindbruksplan - Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Vindbruksplan - Utlåtande efte...
Senast uppdaterad: 2020-11-08