Dyslexi och dyskalkyli

Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva.

Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar läsning av ord. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap eller kommit vid skada eller sjukdom.

Ibland förekommer dyskalkyli tillsammans med en dyslexidiagnos.

Dyskalkyli är specifika matematiksvårigheter. Beror svårigheterna på någon form av generell funktionsnedsättning, som till exempel nedsatt intelligens eller kognition, rör det sig inte om dyskalkyli.

Både dyslexi och dyskalkyli  är medfödd och märks redan i förskolan eller under de första skolåren. Dyslexi och dyskalkyli har inget med intelligens att göra.

Senast uppdaterad: 2019-02-28