En hand håller i en smutsig vit nalle som saknar båda benen. I bakgrunden skymtar fler människor.

Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer barn till Sverige för att söka skydd. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande.

Om ensamkommande barn och unga

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar benämns som ensamkommande barn. Med barn menas varje människa under 18 år. Socialtjänsten har dock ett särskilt ansvar för barn och unga vilket innebär att ansvaret sträcker sig upp till 21 år. Barn som kommer utan sin familj är vanligtvis 13-18 år och största delen är pojkar. 

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen. Du kommer att få ett offentligt biträde som hjälper dig med juridiska frågor. Du får hjälp att eftersöka var dina familjemedlemmar finns. Migrationsverket anvisar dig till en kommun för boende och annat stöd.

Kommunen

Den kommun som får anvisning av Migrationsverket att ta emot dig ansvarar för det praktiska mottagandet. Det innebär att ordna boende, daglig omsorg, särskilt stöd om det behövs, god man och skolgång. Det innebär att socialtjänsten, överförmyndaren och skolan har ansvar för olika delar.

Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten utreder ditt behov av stöd och skydd. Syftet med utredningen är att ta reda på vilka behov du har och hur socialtjänsten kan hjälpa dig på bästa sätt. Sedan fattas beslut om vilken typ av boende som är lämpligt för dig och om du har behov av särskilda insatser. Om du har anhöriga i Sverige utreds om de har förutsättningar att ta emot dig i sitt hem.

​Socialtjänsten ansvarar för din integration och etablering om du får uppehållstillstånd. Kommunen övertar också ansvaret för att eftersöka var dina familjemedlemmar finns. Socialtjänsten ska följa din utveckling och erbjuda dig lämpligt stöd.

Olika boendeformer

I Boden bor de flesta ensamkommande barn i boenden som kommunen har ansvar för. Övriga ensamkommande barn placeras av socialtjänsten i familjehem eller hos anhöriga. När du blir äldre och mer självständig kan eget boende med stöd bli aktuellt. Socialtjänsten ansvarar för dig oavsett hur du bor.

Dina rättigheter

Till skillnad från vuxna asylsökande har regeringen beslutat att normaliseringsprincipen gäller för barn som vistas i Sverige. Det innebär att alla barn omfattas av samma regler och sociala omvårdnadssystem så långt det är möjligt.

Barnets rättigheter utgår från Barnkonventionen

  • Barn har rätt att komma till tals och bli lyssnad på
  • Barn har rätt att gå i skola och förskola
  • Barn har rätt till sjukvård och tandvård
  • Barn har rätt att återförenas med sin familj
Senast uppdaterad: 2024-02-08