Familjehem

Ibland kan ett barn eller en ungdom inte bo med sina föräldrar av olika anledningar. Då kan det bli aktuellt att barnet eller ungdomen får flytta till en annan familj. En familj som välkomnar någon annans barn att bo i deras hem, på uppdrag av socialtjänsten, kallas familjehem. Familjehemsföräldrarna sköter om barnet tills de biologiska föräldrarna kan göra det själva och blir en slags "extraföräldrar" för det placerade barnet.

Personerna på bilden har inget med texten att göra.

Familjehem kan se ut på olika sätt. Ett familjehem kan vara ett par eller en ensamstående person med eller utan egna barn. Det viktiga är att barnet får en god uppväxt med kärlek, omsorg och trygghet i vardagen. Precis som för ett biologiskt barn är det viktigt med regler och rutiner rörande exempelvis mat- och sovtider, fickpengar, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Som familjehem behöver du vara beredd på att ha kontakt med barnets föräldrar samt delta på möten med socialtjänsten, skjutsa till aktiviteter och annat som barnet behöver. Som familjehem sköter du även kontakter med skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. Tänk på att både du och andra familjemedlemmar kan behöva kompromissa med egna hobbys eller andra åtaganden för att frigöra den tid som behövs för det placerade barnet.

Utredning

För att få bli familjehem behöver du först utredas av socialtjänsten. Utredningens syfte är att ta reda på om det finns tillräckligt med förmågor och resurser för att ta emot någon annans barn.  I utredningen ingår intervjuer både i hemmet och på socialkontoret. Därtill inhämtas referenser samt utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister, socialregister, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen samt Försäkringskassan. 

Utbildning och handledning

Som familjehem behöver du inte ha någon särskild yrkeskompetens, men vi vill att alla våra familjehemsföräldrar går grundutbildningen "Ett hem att växa i" som förberedelse inför kommande uppdrag. Utbildningen omfattar fyra heldagar och är framtagen av Socialstyrelsen samt bekostas av kommunen.

Bodens kommun erbjuder sina familjehem kontinuerligt handledning och utbildning utifrån sitt uppdrag. Som familjehem har du tillgång till en familjehemssekreterare som du kan vända dig till i stort som smått. Familjehemssekreteraren ger familjehemsföräldrarna löpande råd och stöd i uppdraget och kan vid behov fungera som en länk till barnets socialsekreterare. 

Samarbete med socialtjänsten

Barnets eller den unges socialsekreterare ansvarar för vården i familjehemmet och har kontakt med barnet och dess föräldrar. Ambitionen är att socialsekreteraren ska träffa det placerade barnet minst fyra gånger per år. Socialsekreteraren är ansvarig för uppföljning och beslut om umgängesbegränsningar i vissa fall. Socialsekreteraren utreder och arbetar efter dokumentationssystemet BBIC – Barns behov i centrum. Socialsekreteraren samarbetar med familjehemssekreteraren vid en placering. Det är vanligt att kontakten mellan familjehemmet och socialtjänsten är intensivare i början av en placering.

Målet med en familjehemsplacering är, i de flesta fall, att barnet ska kunna flytta tillbaka till sina föräldrar. Vid en placering upprättas en vård- och genomförandeplan som klargör uppdraget för familjehemmet samt vad som krävs för att placeringen ska kunna avslutas. När målen är uppnådda och skälen till placeringen har upphört ska en hemflytt ske. Innan det blir aktuellt med en hemflytt gör barnets socialsekreterare en särskild utredning för att säkerställa att föräldrarna kan tillgodose barnets behov, varpå socialnämnden fattar ett beslut. Under hela hemflyttningsprocessen och en tid efteråt har familjehemmet stöd av familjehemssekreteraren. Det är inte ovanligt att familjehem har en livslång kontakt med ett barn som tidigare varit placerad i familjen.

Kontakt med barnets nätverk

Det är en viktig uppgift som familjehem att stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och övriga släkt. Socialsekreteraren ansvarar för att möjliggöra en god och trygg kontakt mellan familjehemmet, barnet och nätverket. Ibland är denna kontakt avgörande för barnets fortsatta utveckling under placeringstiden. Det är viktigt att komma ihåg att även föräldrarna sörjer att barnet behövt flytta och ofta känner sig misslyckade. En god kontakt med barnets föräldrar kan också bidra till barnets egen förståelse av varför hen inte längre kan bo med sina föräldrar. 

Vårdnadshavare behåller den juridiska vårdnaden om barnet under placeringstiden. Vårdnadshavare måste godkänna ansökan om pass, sjukvård som ej är akut, söka barnpsykiatrisk behandling, LSS-ansökan, tillåta barnet att pierca eller tatuera sig, välja skola eller besluta om barnets kontakt med för barnet viktiga personer. I de fall ungdomen har en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) behåller denne det juridiska ansvaret över barnet fram till han/hon fyller 18 år.

Ersättning

Bodens Kommun ersätter sina familjehem med ett arvode och en omkostnad varje månad för det uppdrag de utför. Ersättningens storlek varierar beroende på barnets omvårdnadsbehov och är baserat på Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Vid behov ersätter kommunen den lön som familjehemsföräldern går miste om för att kunna vara tjänstledig och finnas tillgänglig för barnet under en period. 

Det är inte meningen att familjehemsuppdraget ska vara det huvudsakliga arbetet då det aldrig är säkert hur länge en placering pågår. Att lösa egna ekonomiska problem genom att ta emot barn som behöver vara placerade i familjehem är oetiskt och inte det bästa för barnet.

Lagstiftning

Familjehem är en insats som kan beviljas med samtycke enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) eller verkställas utan samtycke med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Intresserad? Anmäl ditt intresse på ett av följande sätt: 

  • Skicka in en intresseanmälan via kommunens e-tjänst, se högerspalten på denna sida
  • Ring en familjehemssekreterare via Medborgarservice 0921-620 00 
  • Skicka ett mejl till familjehem@boden.se

Följ oss gärna på Instagram @familjehemboden

Senast uppdaterad: 2023-02-08