Barn rör vid en kulram.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Vid en separation eller skilsmässa är det i första hand föräldrarna som tillsammans beslutar om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Det är viktig att båda föräldrarna har fokus på vad som är bäst för barnet och på barnets rätt att ha en bra relation med båda sina föräldrar.

Föräldrar som är överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska utformas kan skriva ned det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande på samma sätt som en dom. Kontakta familjerätten om ni vill skriva ett avtal.

Föräldrar som inte är överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut kan vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att föräldrar ska komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska utformas för barnet. Samarbetssamtal kan även handla om ekonomiska frågor gällande barnet. Om föräldrarna enas i samband med samarbetssamtalen kan föräldrarna göra en skriftlig överenskommelse eller skriva ett juridiskt bindande avtal som gäller på samma sätt som en dom.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Familjerätten gör utredningar på begäran av tingsrätten. En sån utredning kan gälla vårdnad, boende och umgänge. Utredningens syfte är att ge domstolen ett underlag för att domen ska utgå från barnets behov och vad som är bäst för barnet. Innan tingsrätten tar upp frågan ska föräldrarna ha via familjerätten deltagit i informationssamtal. Syftet med samtalet är att hitta en samförståndslösning som är förenlig med vad som är bäst för barnet. Konflikter mellan föräldrar påverkar barn negativt och därför är det viktigt att försöka undvika att avgöra vårdnads- boende- och umgängesfrågor genom en domstolsprocess.  

Vårdnadshavare

Att ha vårdnaden om ett barn, att vara vårdnadshavare, innebär att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och fostran som det har rätt till. Vårdnadshavare har juridisk ansvar i frågor som rör barnet. Ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn måste vårdnadshavare ta till barnets egna åsikter och önskemål. Om vårdnadshavarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har den kontakt med den andre föräldern som barnet behöver.

Gemensam vårdnad

Båda föräldrarna är i regel vårdnadshavare och har lika stort juridiskt ansvar för viktiga frågor som rör barnet. När föräldrarna är gifta med varandra har man automatiskt gemensam vårdnad. Om föräldrarna skiljer sig består den gemensamma vårdnaden om man inte begär annat. Ogifta föräldrar kan i samband med faderskapsbekräftelsen eller via en blankett till Skattemyndigheten anmäla gemensam vårdnad för barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrarna bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål. Någon exakt åldersgräns för när barn är mogna att själv bestämma finns inte. Om föräldrarna bor på skilda håll har båda ansvar för att barnet har den kontakt som barnet behöver med båda sina föräldrar.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att den ena föräldern ensam har det juridiska ansvaret för barnet. Även om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare, så har båda föräldrarna ansvar för att barnet får träffa den förälder som barnet inte bor hos.

 

Senast uppdaterad: 2023-10-09