Ekonomiskt stöd

Socialnämnden är enligt 9 § 2 LSS skyldig att till den som får sin personliga assistans utförd av annan än kommunen, utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansen till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade timmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.Till det ekonomiska stödet hör således kostnader för personlig assistans som inte ersätts genom den statliga assistansersättningen.

Enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har kommunen ansvaret för personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. I förarbetena uttalas att med skäliga kostnader avses samma slags kostnader som i den statliga assi­stansersättningen, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Något schablonbelopp per timme – liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS. Bodens kommun ersätter därför de verkliga kostnaderna för assistansen så länge de bedöms vara skäliga.

 

 

 

Ladda ner dokument
Riktlinje för Ekonomiskt stö...
Ladda ner dokument
Anvisning avseende ersättning ...
Senast uppdaterad: 2024-04-04