Någon skriver under ett papper med en penna.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet.

En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker för denna. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden och visar den ekonomiska situationen på dödsdagen.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet uppgå till max 5000 kronor sedan följande kostnader dragits:

 • Begravning och gravsten
 • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden
 • Hyra för en uppsägningsmånad
 • Observera! Avdrag för andra skulder får inte göras.

Efterlämnar den avlidne fast egendom eller tomträtt måste en bouppteckning göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär en bouppteckning.

Viktigt att tänka på:

 • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.
 • Finns autogiro ska dessa stoppas.

Vad innehåller en dödsboanmälan?

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska värderas och skulderna anges till sina belopp. Var den avlidne gift ska efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas på motsvarande sätt, men för sig.

Vill du få möjlighet till dödsboanmälan utredd?

Du, som bouppgivare, ska känna till de faktiska förhållandena i dödsboet. Tillgångar och skulder ska vara kända till sina belopp. Meddela övriga dödsbodelägare att en dödsboanmälan görs.

För att göra en dödsboanmälan behöver socialtjänsten följande uppgifter:

 • Socialtjänstens blankett Dödsboanmälan (finns hos kommunens dödsboanmälare)
 • Dödsfallsintyg med släktutredning (från Skatteverket)
 • Kopia av faktura för begravning och gravsten samt hyresavi och ev vårdkostnad
 • Kontoutdrag från banker som visar saldot på dödsdagens datum och inbetalningar därefter, t ex pension eller lön
 • Saldobesked om tillgodohavanden på förmåns- och betalkort (MedMera, ICA, OK m fl)
 • Bouppteckningsintyg från försäkringsbolag om försäkring utfallit till dödsboet
 • Uppgift om överskjutande skatt

Vill du söka ekonomiskt stöd till begravningskostnader?

Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Ta alltid kontakt med socialkontoret innan begravningen beställs för att få upplysning om vilka regler som gäller.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-04