Två personer som står och bakar i ett kök.

God man och förvaltare för vuxna

För att få god man eller förvaltare krävs det att man har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande som gör att man inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller ta till vara sina rättsliga och personliga intressen. 

God man

Att ha god man är frivilligt för den som förstår vad saken gäller. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Om den enskilde inte vill samarbeta eller ta emot hjälp av en god man ska godmanskapet upphöra.

Vad kan en god man hjälpa till med?

Gode mannens uppgift är att hjälpa till med ansökningar om de stödinsatser och beställning av de tjänster som behövs för att vardagen ska fungera för den enskilde. En god man ska vara överens med den det gäller innan han eller hon gör ett ärende. Den som har hjälp av en god man har rätt att fatta egna beslut, får skriva under avtal och bestämma över sina pengar. En god mans uppdrag är inte att utföra praktiska sysslor som att handla, städa eller exempelvis packa ner och packa upp saker i samband med att den enskilde flyttar. En god mans uppgift är heller inte att följa till läkare, tandläkare, frisör eller liknande.

Förvaltare

Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap inte frivilligt, utan en tvångsåtgärd. Den som har förvaltare förlorar helt eller delvis rätten att sköta sin ekonomi och ingå avtal. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan fatta beslut inom ramen för uppdraget. Eftersom förvaltarskap är en ingripande tvångsåtgärd ska det bara användas när den enskilde inte kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt. Om den enskilde kan få hjälp av en god man behöver inte en förvaltare utses.

Senast uppdaterad: 2024-04-04