Överförmyndarnämndens tillsyn

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Tillsynen regleras i föräldrabalkens bestämmelser. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare och i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor som gäller godmanskap, förvaltarskap eller förmynderskap. 

Senast uppdaterad: 2021-07-02