Fördjupad information om fritidshem

Inkomstuppgift och avgifter

När ditt barn fått plats på förskola eller fritidshem eller vid förändrade inkomster, ska inkomstuppgift omgående lämnas. Avgift beräknas på hushållets sammanlagda inkomst, även om ni inte har gemensamma barn. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende. För vårdnadshavare som har gemensam vårdnad där barnet har regelbundet och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna, utgår två räkningar när platsen nyttjas av båda vårdnadshavarna. Avgiften beräknas på respektive hushålls sammanlagda inkomst.

Med avgiftsgrundande inkomst menas aktuell bruttoinkomst/månad.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • Bruttolön inklusive tillägg, skattepliktiga förmåner och ersättningar
  • Försäkringskassan (skattepliktig): föräldrapenning/sjukpenning/sjukbidrag/familjepenning/dagpenning/vårdbidrag (arvodesdelen)/rekryteringsbidrag/pension(ej barnpension)
  • Arbetsförmedlingen: ALFA-kassa, aktivitetsstöd
  • Arbetslöshetsersättning
  • Livränta (undantag finns)
  • Arvodesersättning familjehem

Egen företagares avgift baseras på inkomst av aktiv/passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.

Avgift debiteras 12 månader per år. Vid nyplacering/uppsägning sker debitering beroende på datum. Vid överflyttning debiteras avgift utan avbrott. Kommunen har rätt att begära arbets-/studieintyg, inkomstuppgift samt intyg från arbetslöshetskassa, skatteverket, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Om debiterad avgift inte betalas i tid tillkommer inkassoavgift enligt förordning 1981:1057 om ersättning för inkassokostnader med mera. Vid utebliven betalning sägs platsen upp med en månads varsel. Vårdnadshavare kan inte få en ny plats om skuld finns för obetald avgift gällande förskola och fritidshem.

Sommarfritids

Under sommaren har ett begränsat antal fritidshem öppet för verksamhet. Barn och elever som har plats i förskola eller fritidshem har rätt till minst fyra veckors samman- hängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår. Barn och elever har rätt till ”sommarförskola” eller ”sommarfritids” om vårdnadshavare förvärvsarbetar under den perioden. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl.

När barnet ska börja i förskoleklass

Inskolningen till fritidshem börjar tidigast måndag vecka 32. Uppsägning av din förskoleplats sker med automatik fredag vecka 31 om du som vårdnadshavare inte sagt upp den tidigare. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid. I e-tjänsten uppger du sista placeringsdatum, det vill säga den sista dag som du vill att ditt barn ska vara på förskolan inklusive uppsägningstid.

Senast uppdaterad: 2024-01-04