Röd byggnad inhängnad av trästaket.

Örtavallens förskola

Förskolan är belägen i Sävast, en by sex kilometer utanför Boden. Örtavallen har fyra portaler för barn i åldrarna ett till fem år. Haren och Ekorren är för de yngre barnen och Björnen och Ugglan är för de äldre barnen. 


Förskolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande med att utveckla barnens förmågor. Våra prioriterade mål:

· Språk och kommunikation

· Social kompetens

· Matematik

”Förskolan ger barnen en grundutbildning och i den ingår undervisning och utbildning” Förskolans läroplan Lpfö 2018.

 

Arbetssätt/förhållningssätt - Vi är positiva, glada och tillåtande inom tydliga ramar. Vi arbetar med gruppdynamiken att barnen utvecklar sin förmåga att lära, leka enskilt och i grupp. Vi förskollärare och barnskötare använder uppmuntran, samtal och stöd i vårt förhållningssätt.

Leken - Är viktig för lärande och utveckling. I lekens och lärandets olika former stimuleras, fantasi, inlevelse, lust, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, att samarbeta och lösa problem. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor, lärande och erfarenheter genom leken.

Möten/samling/aktiviteter - Vi har olika möten i verksamheten och arbetar för en "vi-känsla" på avdelningarna. Språkliga kompetenser stärks med daglig kommunikation, högläsning, samtal, sång, lek, rytmik, sagor, rim och ramsor. Att planera upp veckan med barns inflytande/värdegrundsfrågor - vad som händer/hänt under dagen. Här tränas; turtagning, våga prata och att lyssna på andra.

Vi erbjuder miljöer - Där vi tillsammans med barnen stimulerar deras nyfikenhet, lust till utveckling och lärande. Vi arbetar med trygghet/omsorg, glädje/leken, hållbarhet och respekt där vi lägger vikt på processerna i lärandet. I vår utevistelse, får vi möjlighet till andra utmanande miljöer, lek, ljud och luft. Där stärks barnens motoriska utveckling som att springa, hoppa, klättra, balansera och gunga mm.

Förskolans öppettid är 6.15-17.30 utifrån barnens vistelsetid. Förskolan bedriver verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att vi har handledare på förskolan och tar emot lärarstudenter från LTU som gör sin yrkespraktik här, samt barnskötarelever från gymnasiet och vuxenutbildning.

Haren 0921–62662
Ekorren 0921–62648
Björnen 0921–62650
Ugglan 0921–62665

Senast uppdaterad: 2021-09-14