Ett tangentbord till dator. På en av knapparna står det GDPR.

GDPR

För att kunna utföra en kvalitetssäker barn- och elevadministration i kommunens verksamhet behöver vi dina personuppgifter. Här hittar du information om varför och vad som registreras i våra system när du använder utbildningsförvaltningens blanketter, formulär eller e-tjänster.  Vi beskriver också dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 

Digital expedition förskola/fritidshem/skola 

För barn-/elevadministrativa uppgifter använder utbildningsförvaltningen webbaserade plattformar kopplade till verksamhetssystemet. Dessa är kopplade till utbildnings-förvaltningens verksamhetssystem där all registrering av personuppgifter finns. 

Ändamålet med behandlingen 

Systemet ska stödja barn/eleverna och pedagogerna i det dagliga arbetet. Via plattformen ska elever, pedagoger och vårdnadshavare kunna samverka. Rättslig grund: Arbetsuppgifterna som utförs med hjälp av plattformen är av allmänt intresse/rättslig förpliktelse. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser 

 • Barn/elever: personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, omdömen/ämnesdokumentation, individuell utvecklingsplan (IUP)/överenskommelser, schema, betyg, nationella prov, registrerad frånvaro utifrån skolplikt, registrerad närvaro utifrån skolplikt, ansökan om ledighet.  
 • Vårdnadshavare: personnummer, namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, inkomstuppgifter.  
 • Pedagog: namn, telefonnummer, undervisning klass/grupp.  

Mottagare av personuppgifterna  

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. 

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som fastställs av utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen).

 

Ansök om plats i förskola eller fritidshem 

Ändamålet med behandlingen  

Uppgifterna som registreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.  

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser 

 • Uppgifter om barnet/syskon: personnummer/dossnr, namn, adress, telefon, hemkommun, modersmål.  
 • Uppgifter om vårdnadshavare: personnummer/dossnr, namn, adress, telefon, familjeförhållanden, sysselsättning, arbetsgivare eller skola, e-postadress.  

Mottagare av personuppgifterna 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. 

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns fastställt av utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen).  

 

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorg) 

Ändamålet med behandlingen 

Vi samlar personuppgifter för att kunna administrera din ansökan.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser  

 • Uppgifter om barnet/syskon: personnummer/dossnr, namn, adress, telefon, hemkommun, modersmål.  
 • Uppgifter om vårdnadshavare: personnummer/dossnr, namn, adress, telefon, familjeförhållanden, sysselsättning, arbetsgivare eller skola, e-postadress. 

Mottagare av personuppgifterna  

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. 

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns fastställts av utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen).  

 

Byte av skola/inflyttning/inskrivning av elev i grundskola (e-tjänst). 

Ändamålet med behandlingen 

Vi samlar personuppgifter för att kunna administrera dina önskemål.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.  

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser  

 • Barn: personnummer/dossnr, namn, kön, nuvarande folkbokföringsadress, ny folkbokföringsadress, alternativ adress, nuvarande skola (önskad), årskurs, modersmål, nyanländ, datum för påbörjad utbildning i Sverige.  
 • Vårdnadshavare: personnummer/dossnr, namn, adress, telefon (hem/arbete), e-postadress. 
 • Kontaktperson: namn på kontaktperson (nuvarande skola).  
 • Rektor: namn (underskrift). 

Mottagare av personuppgifterna  

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. 

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns fastställt av utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen). 

 

Beställa avgångsbetyg (e-tjänst) 

Ändamålet med behandlingen  

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera din begäran.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser 

 • Personnummer/dossnr, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, skolform, skola, åk/klass/linje/program, avgångs år. 

Mottagare av personuppgifterna  

Utbildningsförvaltningen/kommunarkivet i Bodens kommun  

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns fastställt av utbildningsnämnden/Kommunstyrelsen (dokumenthanteringsplan). 
 

Ledighetsansökan, elev i grundskola 

Ändamålet med behandlingen 

Vi samlar personuppgifter för att kunna administrera din ansökan.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser  

 • Elev: personnummer, namn, skola, klass, datum för ledighet, orsak till ledighet, beslut 
 • Vårdnadshavare: namn (underskrift).  
 • Mentor: uppgift om tidigare ledighet (antal dagar), ev. kommentar.  
 • Rektor (eller annan utsedd person av rektor): namn (underskrift). 

Mottagare av personuppgifterna  

Rektor på berörd skola 

Överföring till tredje land? 

Nej 

Lagring  

Informationen kommer att sparas och gallras enligt det regelverk som finns fastställt av utbildningsnämnden (dokumenthanteringsplanen). 

Senast uppdaterad: 2024-01-04