Mer om skolan

Kryddgården
I skolan finns en särskild undervisningsgrupp, Kryddgården, för elever inom autismspektrumtillstånd (AST) med 10 platser öppen att ansökas till från skolor i Bodens kommun.

Vår vision och profil
Vår vision på skolan är utgångspunkten för vart vi strävar med vårt dagliga arbete och utvecklingsinsatser. Vår vision gäller både personal och elever. På Fagernäs skola och fritidshem är vi utforskande, värdeskapande, interaktiva och fulla av framtidstro. Vi har tillit till oss själva och en hög kompetens att möta framtidens utmaningar.

För att närma oss vår vision så drivs allt utvecklingsarbete och verksamhet på skolan av våra ledord; Vi tänker – Vi provar – Vi skapar, vilket speglar vår övertygelse om att lärande sker genom att individen själv och tillsammans med andra utforskar sin omgivning och sitt inre (tankar och känslor) genom att använda sig av sina erfarenheter, information och upplevelser. Detta använder sedan eleven för att skapa sig en egen subjektiva förståelse av sammanhanget.

Prioriterade utvecklingsområden
För att utveckla undervisningen har vi sex stycken prioriterade utvecklingsområden på skolan och i fritidshemmet. Det långsiktiga arbetet med att implementera de olika perspektiven i undervisningen organiseras inför varje läsår, där läsårets arbete får ett visst fokus. Kortfattat är våra prioriterade utvecklingsområden följande: 

 • specialpedagogik för lärande 
 • entreprenöriellt/utforskande lärande
 • kunskapsområden 
 • förhållningssätt
 • digitalisering
 • ämnesrelaterade utvecklingsområden

Effekter av undervisningen
All undervisning på skola och fritidshem syftar till att nå de mål för lärande inom skolan och fritidshemmet som beskrivs i våra styrdokument (LGR11). För att nå dessa anser vi att den karaktär på undervisningen som beskrivs nedan är nödvändiga för att eleverna ska nå sina kunskapsmål. Undervisningen strävar därför alltid efter att innehålla följande perspektiv: 

 • Eleverna får ökat intresse, lust och motivation att lära sig mer
 • Lärandet är begripligt och synligt för eleverna
 • Eleverna lär av och med varandra
 • Lärandet är inriktat på förståelse
 • Eleverna är aktiva i sitt lärande, och känner trygghet och gemenskap

Förhållningssätt
Det är många delar som är viktiga för att uppnå vår vision och de effekter vi tror leder till elevernas måluppfyllelse i lärandet. En särskilt viktig del är vårt förhållningssätt till lärande och utveckling. 

 • Vi är övertygade om att alla elever med rätt förutsättningar och stöd har förmågan att lära sig. Vår utgångspunkt är att forma undervisningen, fysiska läromiljön och vårt bemötande utifrån elevernas behov och förutsättningar.
 • Vi har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som ledord i utformningen av undervisningen och genomförandet av lärosituationer.
 • Vi arbetar främjande genom att uppmärksamma elevernas ansträngning och beteende som främjar lärande.
 • Vi strävar efter goda relationer med eleverna genom medvetet relationsskapande och förmedlar en önskan om att eleverna ska lyckas, samt att lärare, elever och vårdnadshavare spelar på samma planhalva och strävar mot samma mål.
 • Vi lägger stor vikt vid vårt arbete med värdegrund, där vårt mål är att du som elev, varje dag, ska känna dig trygg på skolan och känna samhörighet med andra elever och vuxna både under skoltiden och fritidstiden.

   

Senast uppdaterad: 2023-11-02