Riktlinjer för ledighetsansökan

Ansökan görs via pappersblankett, kontakta skolan och aktuell mentor/kontaktlärare till elev som önskar söka ledigt.

  • Alla ledigheter ska sökas i god tid.
  • Ledigheter som är upp till 10 dagar ska vara inkomna 14 dagar före avsedd ledighet.
  • Ledigheter som är mer än 10 dagar ska vara inkomna 1 månad före avsedd ledighet.

Det är viktigt att vårdnadshavare förlägger semesterresor tillsammans med barn till lovdagar eller ferietid. Semesterresor på annan tid än lov och ferier ska diskuteras med skolans representanter i god tid före ledighet och innan eventuella resor beställs. För ledighet överstigande 10 dagar/läsår gäller synnerliga skäl. Detta innebär att det förväntas mycket stor restriktivitet i att bevilja ledighet överstigande 10 dagar/läsår. Semesterresor faller inte under synnerliga skäl och kommer inte att beviljas.

Ansök till

Ledighet upp till 10 dagar per läsår lämnas vidare av elevansvarig lärare till rektor för beslut, om inte rektor delegerat detta till elevansvarig lärare. Ledighet över 10 dagar per läsår lämnas till rektor för beslut.

Beslut om ledighet

Tillstyrkande eller beslut om ledighet för elev ska tas efter prövning i varje enskilt fall. Elevansvarig lärare och rektor ska ta hänsyn till:

  • tidigare ledighet och frånvaro under läsåret
  • skäl till ledigheten
  • hur ledigheten påverkar elevens utbildning, finns osäkerhet om att barnet/eleven klarar målen för  undervisningen ska dokumenterat underlag medfölja till den som beslutar om ledigheten
  •  att eleven tillgodogör sig de kursmoment som behandlas i skolan under elevens ledighet genom en särskild plan som förvaras på skolan
Senast uppdaterad: 2021-03-30