Personer som sitter vid datorer och spelar och utvecklar spel. Björknäsgymnasiets logotyp nere till höger i bilden.

Resor och boende

Gymnasieelever kan ha rätt till inackorderingsbidrag eller bidrag för elevresor i form av busskort och-/eller kontant ersättning.

Grundskoleelever kan i stället ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vill du se information om grundskolans skolskjuts hittar du den här ( Skolskjuts | boden.se)

Ansökan

Nytt från läsåret 2024/2025 är att ansökan krävs för samtliga gymnasieelever som är i behov av bidrag för elevresor i form av busskort eller kontant ersättning. Ansök senast 31 maj för kommande läsår för att vara garanterad handläggning och eventuellt resekort innan höstterminens start.

Ansökan om inackordering görs här Inackorderingstillägg - Boden 

Ansökan om bidrag för elevresor i form av busskort görs här Ansökan elevresor - Boden eller via blankett som finns tillgänglig längst ned på denna sida. Ansökan om bidrag för elevresor i form av kontant ersättning görs via blankett som finns tillgänglig längst ned på denna sida.

Blanketter finns även tillgängliga via Medborgarservice. Blanketter skickas digitalt till skolskjuts@boden.se eller postas till Bodens kommun, 961 86 Boden i kuvert märkt ”Skolskjuts/Elevresor”.

Handläggningstid

Handläggningstid under pågående läsår är vanligen ca 2 veckor men avvikelser i form av längre handläggningstid förekommer, särskilt i samband med nytt läsår där ansökan behöver inkomma senast 31 maj för garanterad handläggning innan terminsstarten.

Ansökningar hanteras i den ordning de inkommit. Om ansökan inkommit för sent finns ingen garanti för att beslut och resekort kan lämnas innan höstterminen startar. Efter beslut om beviljade elevresor tillkommer Länstrafikens handläggningstid för resekortet, vanligen 10 arbetsdagar.

Tidtabeller

Länstrafikens tidtabeller finns tillgängliga via Hitta din tidtabell - Länstrafiken Norrbotten

Lokalbussens tidtabeller finns tillgängliga via Lokaltrafiken i Boden - Citybuss Boden

Resekort

Elever som beviljats elevresor med lokalbuss eller länstrafikens buss reser med färdbevis i form av ett resekort. Nytt för läsåret 2024/2025 är att alla befintliga skolkort byts ut. De nya skolkorten är mörkblå och har Länstrafiken logotyp vilket betyder att skolkorten nu ser ut som övriga resekort från Länstrafiken.

Bodens kommun tillhandahåller ett resekort per elev och resekortet ska därefter behållas mellan läsåren.

Borttappat/skadat resekort

Om resekortet skadas eller tappas bort ansvarar vårdnadshavare/myndig elev för att införskaffa nytt kort samt för elevens resor fram tills att nytt kort är ordnat.

För att beställa nytt resekort skickas betalning på 150 kr via Swish till 123 582 40 99 (Bodens kommun, Trafikenheten) märkt med elevens namn och födelsedata. Information om alternativa betalningssätt finns hos Medborgarservice. Det nya busskortet skickas till elevens folkbokföringsadress om inget annat har efterfrågats.

Beställningen hanteras vanligen inom 1 vecka. Länstrafikens handläggningstid för nytt kort tillkommer och är vanligen 10 arbetsdagar. Tillfälliga busskort som tidigare delats ut under väntan på nytt busskort finns inte längre tillgängliga från läsåret 2024/2025.

Kontaktuppgifter

Frågor om resekort hänvisas till Länstrafiken Norrbotten via mailadress kundservice@lanstrafikennorrbotten.se eller telefonnummer 0771–100 110.

Vid frågor om elevresor skickar du ditt ärende till skolskjuts@boden.se eller kontaktar Medborgarservice på telefonnummer 0921-62 000.

Elever som är folkbokförda utanför Bodens Kommun hänvisas till sin hemkommun.

Ladda ner dokument
Info elevresor
Ladda ner dokument
Ansökan elevresor
Ladda ner dokument
Ansökan resebidrag
Ladda ner dokument
Riktlinjer för inackorderingst...
Ladda ner dokument
Samverkansavtal gymn. i fyrkanten
Senast uppdaterad: 2024-06-05