Två elever på introduktionsprogrammet som sitter och pratar.

Introduktionsprogrammet

För dig som saknar behörighet till gymnasieskolan

På Björknäsgymnasiet finns fyra olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.

Programinriktat val - IMV:

För dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. Du måste dock ha:

  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller
  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
Språkintroduktion - IMS:

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dig att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Yrkesintroduktion – IMY:

Passar dig som behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Här ingår teori där du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt flera ämnen för behörighet. Yrkesintroduktion riktar sig även till dig som behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbetet parallellt med teoretiska studier. Utbildningen genomförs under lärlingsliknande former vilket innebär att du är ute minst halva tiden på ett företag från år 2.

Alternativt kan du erbjudas att studera hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Alternativet kan innehålla kurser enligt skolverkets nationella yrkespaket. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program.

Individuellt alternativ – IMA:

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

Individualisering

Utbildningen på introduktionsprogrammen har sin grund i en tydlig individualisering. Studierna ska därför organiseras med utgångspunkt i den enskilde elevens kunskapsutveckling och personliga förutsättningar. Ett introduktionsprogram leder inte till gymnasieexamen, däremot får eleven ett gymnasieintyg efter genomförd utbildning.

Blankett för intresseanmälan till introduktionsprogrammen tillhandahålls av studievägledare i gymnasieskolan. Intresseanmälan sänds till rektor för introduktionsprogrammen, Björknäsgymnasiet.

Senast uppdaterad: 2020-06-29