Grön lokaltrafikbuss på Medborgarplatsen

Skolskjuts

Elever i grundskola samt anpassad grund- och gymnasieskola kan ha rätt till skolskjuts med anledning av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skolskjuts innebär transport mellan plats i anslutning till elevens hem och skolan vid skoldagens början och slut. Skolskjuts kan normalt inte nyttas i anslutning till fritidsvistelse. Transporten sker med lokalbuss, länstrafikens buss, skolbuss eller taxi och byte mellan transportmedel samt väntetid kan förekomma.

Ansökan om skolskjuts görs här: Skolskjutsansökan - Boden. Kan ansökan inte göras digitalt finns blankett tillgänglig längst ned på denna sida eller via Medborgarservice. Ansök senast 31 maj för att vara garanterad handläggning innan höstterminens start. Läs mer om skolskjuts nedan.

Gymnasieelever kan i stället ha rätt till bidrag för elevresor i form av busskort och- /eller kontant ersättning med anledning av färdvägens längd. Informationen på denna sida avser skolskjuts. Vill du i stället se information om gymnasieelevers elevresor hittar du den här: Resor och boende | boden.se.

Hem

Med elevens hem avses normalt elevens folkbokföringsadress. Eleven kan vara berättigad skolskjuts från annan adress om krav kring växelvist boende är uppfyllda.

Växelvist boende

För att vara berättigad skolskjuts med anledning av växelvist boende ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda utöver övriga skäl för skolskjuts.

  • Båda bostadsadresserna är belägna inom Bodens kommun
  • En av bostadsadresserna är belägen inom den anvisade skolans upptagningsområde
  • Det avser växelvis boende enligt ett fast och varaktigt arrangemang som tidsmässigt är jämnt fördelat mellan de båda adresserna

För skolskjuts med anledning av växelvist boende krävs ansökan inför varje nytt läsår.

Skola

Med skola avses vanligen den skola som anvisats utifrån elevens folkbokföringsadress.

Om eleven går på annan skola än den som anvisats är eleven enbart berättigad skolskjuts om sådan kan anordnas utan organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. För skolskjuts till annan skola än den kommunen anvisat krävs ansökan inför varje nytt läsår.

På- och avstigningsplats

Skolskjutsen sker från plats i anslutning till elevens hem och skolan. Eleven hänvisas normalt till på- och avstigningsplats eller hållplats inom avståndet 2 km.

För elever som beviljats skolskjuts med taxi sker på och avstigning i direkt anslutning till elevens adress om ingen annan plats har anvisats.

Färdmedel

Skolskjuts beviljas i första hand med lokalbuss och i andra hand länstrafikens bussar. Utöver det förekommer även skolskjuts med särskilt upphandlad skolbuss och taxi, vanligen med anledning av att linjetrafik inte förekommer eller att eleven har en funktionsnedsättning som innebär att eleven behöver resa med ett anpassat fordon.

I vissa fall förekommer byten under skolskjutsen. Det kan exempelvis vara byte mellan två av lokalbussens linjer eller mellan en anslutningstaxi och länstrafikens buss. Vid bussbyten i lokaltrafiken meddelar eleven vid påstigning vilken buss eleven ska byta till.

Färdvägens längd

För att beviljas skolskjuts med anledning av färdvägens längd behöver avståndskravet för elevens årskurs vara uppfyllt. Avståndet mäts mellan elevens adress och skolan enligt närmast lämpliga skolväg enligt Trafikverkets vägnät.

Avståndskrav inom Bodens kommun:

  • 2 km för elever i förskoleklass till årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 till 6
  • 5 km för elever i årskurs 7 till 9

Elev vars färdväg uppfyller avståndskravet för att beviljas skolskjuts med anledning av färdvägens längd mellan folkbokföringsadress och anvisad skola ges erbjudande om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ingen ansökan krävs.

Trafikförhållanden

Elev kan vara berättigad skolskjuts om skolvägen har förhöjda risker med anledning av trafikförhållanden. Bedömning görs bland annat med hänsyn vägens utformning och trafikintensitet. Hänsyn tas vid bedömning även till elevens ålder och mognad samt vårdnadshavarens tillsynsansvar för yngre barn.

För skolskjuts med anledning av trafikförhållanden krävs ansökan inför varje nytt läsår.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Elev kan vara berättigad skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Vid bedömning av skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning tas hänsyn till hur elevens funktionsnedsättning påverkar elevens fysiska, psykiska och intellektuella förmåga att transportera sig fysiskt och trafiksäkert längs den aktuella skolvägen.

För skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning krävs ansökan inför varje nytt läsår. Intyg som styrker elevens behov vid färd mellan hem och skola utfärdat av vårdinstans eller elevhälsa behöver bifogas med ansökan. 

Anpassning av skolskjuts

För elever som beviljats skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet görs nödvändiga anpassningar utifrån elevens behov. Det kan exempelvis röra sig om hämtning i direkt anslutning till hemmet, minimerad väntetid och anpassningar i fordonet så som bilkudde, rullstolsanpassat fordon eller bältesanordning.

I vissa fall finns behov av personlig karaktär som inte kan tillgodoses genom skolskjutsen. Det kan exempelvis röra sig om att eleven varaktigt har behov av en medföljande person vid resan. I dessa fall utökas elevens skolskjuts med plats för en medföljare.

Utebliven skolskjuts

Skolskjutsen kan tillfälligt utgå med anledning av säkerhetsskäl, oframkomligt väglag, extrema väderförhållanden eller tekniskt fel på fordonet. Om skolskjuts inte kan utföras enligt beslut ansvarar vårdnadshavare för elevens färd mellan hem och skola. Ingen ersättning utgår vid utebliven skolskjuts.

Avbokning

För elever som beviljats skolskjuts med någon typ av buss krävs ingen avbokning i de fall eleven vid enstaka tillfällen inte nyttjar skolskjutsen, exempelvis vid sjukfrånvaro.

För elev som beviljats skolskjuts med taxi är avbokning alltid nödvändig när eleven inte ska resa med. Avbokning görs direkt till taxibolaget och hänsyn ska tas till taxins restid, särskilt utanför Bodens centrum. Avbokning ska alltid göras via telefon om avbokningen gäller samma dag. Kontaktuppgifter finns i den information som getts ut i samband med att skolskjutsen beviljades.

Tidtabeller

Skolbussarnas tidtabell finns tillgänglig längre ned på denna sida i anslutning till läsårets start.

Länstrafikens tidtabeller finns tillgängliga via Hitta din tidtabell - Länstrafiken Norrbotten.

Lokalbussens tidtabeller finns tillgängliga via Lokaltrafiken i Boden - Citybuss Boden.

Taxins uppskattade hämttider lämnas i anslutning till terminens start.

Väntetid

Väntetid upp till 30 minuter förekommer. I undantagsfall kan längre väntetid än så uppstå. Vid väntan i samband med hemresa ska eleven ges möjlighet att vänta inomhus.

Resekort

Elever som beviljats skolskjuts med lokalbuss eller länstrafikens buss reser med färdbevis i form av ett resekort. Nytt för läsåret 2024/2025 är att alla befintliga skolkort byts ut. De nya skolkorten är mörkblå och har Länstrafiken logotype vilket betyder att skolkorten nu ser ut som övriga resekort från Länstrafiken.

Bodens kommun tillhandahåller ett resekort per elev och resekortet ska därefter behållas mellan läsåren.

Borttappat/skadat resekort

Om resekortet skadas eller tappas bort ansvarar vårdnadshavare för att införskaffa nytt kort samt för elevens resor fram tills att nytt kort är ordnat.

För att beställa nytt resekort skickas betalning på 150 kr via Swish till 123 582 40 99 (Bodens kommun, Trafikenheten) märkt med elevens namn och födelsedata. Information om alternativa betalningssätt finns hos Medborgarservice. Det nya busskortet skickas till elevens folkbokföringsadress om inget annat har efterfrågats.

Du har vanligen det nya kortet inom 2 veckor. Tillfälliga busskort som tidigare delats ut under väntan på nytt busskort finns inte längre tillgängliga från läsåret 2024/2025.

Skolbuss

Utöver skolskjuts med lokalbuss och länstrafikens buss kan skolskjuts även ske med särskilt upphandlad skolbuss. Detta förekommer främst där kollektivtrafik inte finns tillgänglig. Elever som beviljats skolskjuts med skolbuss får ett busskort i papp. Busskortet för skolbuss delas ut på skolan vid läsårets start. Tidtabell för skolbussarna finns tillgänglig via boden.se i anslutning till läsårets start.

Kontaktuppgifter

Frågor om resekort hänvisas till Länstrafiken Norrbotten via mejladress kundservice@lanstrafikennorrbotten.se eller telefonnummer 0771–100 110.

Vid frågor om skolskjuts skickar du ditt ärende till skolskjuts@boden.se eller kontaktar Medborgarservice på telefonnummer 0921-62 000.

Ladda ner dokument
Tidtabell skolskjuts 2024/2025
Ladda ner dokument
Att tänka på när du åker buss
Ladda ner dokument
Ansökan skolskjuts
Ladda ner dokument
Info skolskjuts
Senast uppdaterad: 2024-07-05